കേരള സർക്കാർ
കോവിഡ് 19 സിറ്റിസൺ രജിസ്ട്രേഷൻ
നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് / മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിവരും കോവിഡ് ജാഗ്രത പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരാണോ ?
നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് / മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിവരും കോവിഡ് ജാഗ്രത പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരാണോ ? എങ്കിൽ താഴെയുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തി നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ആരോഗ്യസ്ഥിതി രേഖപ്പെടുത്തുക.
നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് / മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിവരും കോവിഡ് ജാഗ്രത പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരാണോ?
നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് / മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിവരും കോവിഡ് ജാഗ്രത പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരാണോ? എങ്കിൽ താഴെയുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തി നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ആരോഗ്യസ്ഥിതി രേഖപ്പെടുത്തുക.